AİLEM

Neden Hayat Sigortası?-

Beklenmedik kazalara karşı kendinizi ve ailenizi korumak sizin elinizde Temiz Sigorta ayrıcalığıyla Hayat Sigortası paketi yaptırın, hayatınızı koruma altına alın.

Ferdi Kaza Sigortası bölümümüze de göz atmak isteyebilirsiniz.

Size özel tekliflerimiz için 0356 715 63 49'zu Temiz Sigorta Destek Hattını hemen arayın, Temiz Sigorta ayrıcalıklarının tadını çıkarın.

Aile Güvence Kapsamı

• Vefat teminatı: Hayat sigortasının temel ve standart teminatıdır. Kişinin sigorta süresi içerisinde vefatı halinde, poliçede yazılı olan toplam tutar lehdar olarak belirtilmiş kişilere ödenir. Bu sayede geçimini sağladığınız aileniz sizden sonra bu maddi kaynak sayesinde yaşamını devam ettirebilir.

• Kaza sonucu vefat: Geçirilen kaza sonucunda ani ölümlerde geride kalanlara maddi destek sağlamak için yaptırılmaktadır.

• Kaza sonucu tam veya kısmi maluliyet: Vefat halinin haricinde geçirilecek bir kaza sonucunda maluliyet oluşması durumunda, hayat sigortanızdan tazminat alabilirsiniz. Eğer bu teminat poliçeye eklenmişse, sigorta şirketi maluliyet derecesine göre belirlenecek oranda ödeme yapar. Böylece hem bakım masrafları ödenmiş hem de çalışmadan geçirilen zamanda yaşanacak gelir kaybı önlenmiş olur.

• Hastalık sonucu maluliyet: Geçirilen herhangi bir hastalık sonucu maluliyet oluştuğunda, bu ek teminat ile hem tedavi masrafları ödenebilir hem de işgücü kaybından dolayı oluşan gelir kaybı telafi edilebilir.

• Kaza sonucu tedavi: Kazanın ardından tedavi masrafları da hayat sigortası ek teminatları ile karşılanabilmektedir. Poliçenin yapılması sırasında eklenecek olan bu teminat ile doktor, hastane, ilaç ve poliçede belirlenen diğer masraflar karşılanabilmektedir.

• Kaza sonucu gündelik tazminat: Geçirilen kaza sonucunda çalışılmayan her gün için belirlenen tutardaki gündelik tazminat hesaplanır ve toplam gün sayısı bedelindeki tutar sigortalıya ödenir.

• Tehlikeli hastalıklar teminatı: Sigortalı kişinin poliçe süresi içerisinde kalp krizi veya başka bir hastalık sonucunda meydana gelen inme, kanser, böbrek yetmezliği, körlük, multipl skleroz hastalıklarından birini geçirmesi veya açık kalp ameliyatı, organ nakli ameliyatı yapılması durumunda, poliçede bu teminat bulunuyorsa sigortalıya “tehlikeli hastalıklar” kapsamı dahilinde belirlenen tutarda tazminat ödemesi yapılmaktadır.

Bu teminatları poliçenize ekleterek vefat dışında başınıza gelebilecek kaza, hastalık ve ameliyat harcamalarınızda da kendinizi ve ailenizi maddi güvence altına alabilirsiniz.

Neden Bireysel Emeklilik?

Öncelikle BES, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin kısaltmasıdır. Dahası, %25 devlet katkısı ile düzenli birikimler yaparak emekliliğinizi hayallerinizdeki gibi mutlu ve güvenli geçirmeniz için tasarlanan özel bir emeklilik sistemidir. En kısa haliyleyse BES, güzel bir emeklilik demektir.

Rahat Bir Emeklilik; Sizce mevcut hayat standartlarınızı sadece Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacağınız emekli maaşı ile devam ettirmeniz mümkün mü? Bireysel emeklilik sistemi, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kuruldu ve amacı emeklilik döneminde size ek bir gelir sağlayarak refah seviyenizi korumanızı sağlamaktır.

Ferdi Kaza Kapsamı

Güven; Sistemin tüm unsurları denetim altındadır. Şirketinizin faaliyetleri T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Şirketinizin yılsonu mali tablolarının bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi zorunludur. Fonların hesap ve işlemleri ayrıca yılda en az bir defa bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda günlük izlenir.

Şeffaflık; Bireysel emeklilik hesaplarınız Takasbank (İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) nezdinde tutulur. Bu hesaplardan günlük olarak fon paylarınızı izleyebilirsiniz.

Vergi Avantajı; Emeklilik yatırım fonlarının getirileri stopaj kesintisinden muaf olduğu için yatırım aşamasında vergi avantajınız olmaktadır.

Devlet Katkısı; İşveren tarafından ödenenler hariç adınıza ödenen katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar Devlet katkısı olarak hesaplarınızdan ayrı olarak takip edilir. Bu katkının sınırı; bir takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamının ilgili takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarıdır.

Emeklilik Gelirinizi Etkileyen Kararlarda Söz Hakkı; Emeklilik planınız çerçevesinde, yatırım yapmak istediğiniz fonu seçme, istediğiniz risk derecesine göre de bir sözleşme yılında 6 defa değiştirme hakkınız var.

Lisanslı Aracılardan Hizmet; Bireysel emeklilik sisteminin tanıtım ve satışı, mesleki yeterlilikleri ölçülmüş, sınavda başarılı olmuş bireysel emeklilik aracıları tarafından yapılır.

Ödemeye Ara Verme Hakkı; Mali durumunuzda beklenmedik gelişmeler olduğu dönemlerde katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?
Bireylerin emeklilik dönemlerinde, kendi birikimleri oranında ek bir gelir sağlamaya yönelik, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından gözetim ve denetim altında tutulan ve özel emeklilik şirketleri tarafından faaliyetleri yürütülen, gönüllü katılıma dayalı, kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı bir emeklilik sistemidir.

Kimler katılabilir?
18 yaşını dolduran herkes sisteme katılabilir. Katılımcıların devlet katkısından faydalanabilmeleri için Türkiye'de ikamet etmeseler de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

Katılımcı hakları
- 56 yaşında emeklilik hakkı
- Bireysel Emeklilik Sistemi, gönüllü katılım esasına dayanmaktadır. Katılımcılar, kendi ihtiyaçlarına ve yatırım tercihlerine göre düzenlenecek emeklilik sözleşmesini imzalayarak ve belirlenen tutardaki katkı payını ödeyerek sisteme dahil olabilirler.
- Katılımcılar, en az 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak koşuluyla emeklilik hakkı kazanırlar. Bu kriterler, sistemden emekli olarak ayrılmak ve vergi anlamında maksimum faydanın sağlanması açısından önem taşımaktadır. Sistemden stopaj vergileri ödenmek suretiyle istendiği zaman ayrılmak mümkündür.
- Emekliliğe kadar geçecek sürede ödenen katkı payları, emeklilik şirketi tarafından kurulmuş olan emeklilik yatırım fonlarında, farklı emeklilik planları içerisinde değerlendirilir.
- Bireysel Emeklilik Sistemi beraberinde hem bireyler hem de kurumlar için çeşitli faydalar getirmektedir.
- Bireysel olarak kendisinin ve sevdiklerinin geleceğine önem veren ve ek bir güvence talep eden 18 yaşını doldurmuş herkes bu sistemden yararlanabilir. Kurumsal alanda ise insan kaynakları politikalarına önem veren, nitelikli iş gücünün motivasyonunu ve dolayısı ile de toplam performansı artırmayı hedefleyen tüm kurumlar, bu sistemde vergi avantajı dahil çeşitli olanaklar bulacaktır.

Nasıl emekli olunur?
Emekli olabilmeniz için en az 10 yıl sistemde kalmanız koşuluyla 56 yaşınızı doldurmanız yeterlidir. Emekli olduğunuzda birikimlerinizi tek seferde, toplu olarak veya düzenli geri ödeme şeklinde alabilirsiniz.

Temel Haklar
- Katılımcı, aynı şirkette seçmiş olduğu planlarını yılda en fazla dört kez ve fon oranlarındaki dağılımını yılda en fazla altı kez değiştirme hakkına sahiptir.
- Sözleşme kapsamındaki birikim, sözleşmenin yürürlüğünden itibaren 2 yıl boyunca başka bir emeklilik şirketine aktarılamaz. Ancak başka bir emeklilik şirketinden aktarım yoluyla gelen sözleşmeler için bu süre 1 yıl olarak belirlenmiştir.
- Katkı payı ödemeye ara verebilir, ara ödemeler yapabilir.
- Emeklilik öncesi sistemden ayrılma hakkına sahiptir.
- Katılımcının vefatı halinde birikimleri lehtarına, lehtar belirtilmemiş ise kanuni mirasçılarına ödenir.
- Katılımcı emekliliğe hak kazanmış ise aynı şirkette ve farklı şirkette bulunan emeklilik sözleşmelerini bekleme süresi şartı aranmadan birleştirebilir.
- Emekliliğe hak kazandıktan sonra katılımcı tercihine göre birikimlerini toplu para, aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık maaş, kısmen toplu para, kısmen maaş şeklinde alabilir.

Devlet katkısı hangi hesapta değerlendirilecek?
Devlet katkısı, Takasbank nezdinde katılımcının bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesabında saklanacak olup, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek olan yatırım fonlarında değerlendirilecektir.

Devlet katkısı sistemde bulunanlara farklı avantajlar sağlamış mıdır?
Devlet katkısı sisteminin yürürlüğü olan 1 Ocak 2013 tarihinden önce sisteme dahil olan ve 1 Ocak 2016 tarih itibari ile sözleşmesi yürürlükte olan katılımcıların devlet katkısına hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere ek bir avantaj tesis edilmiştir.
1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla sistemde bulunduğunuz toplam süreye bir defaya mahsus olmak üzere;
- Sistemde 3 yıldan fazla ancak 6 yıl veya daha az süreyle bulunan katılımcılara 1 yıl,
- Sistemde 6 yıldan fazla ancak 10 yıl veya daha az süreyle bulunan katılımcılara 2 yıl,
- Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl süre eklenir.

Devlet katkısından kimler faydalanabilir?
Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen, vergi mükellefi olsun olmasın 18 yaşını doldurmuş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar devlet katkısından faydalanabilirler.

Eşim ve çocuklarım adına katkı payı ödüyorum. Eşim ve çocuklarım da devlet katkısı alabilir mi? Devlet katkısından yararlanabilmek için katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katılımcının kendisi olma koşulu aranmaz. Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödenen katkı payı tutarları için ödeyen tarafa bakılmaksızın devlet katkısı hesaplaması yapılmakta ve katılımcının emeklilik hesabına devlet tarafından ödenmektedir. Bu durumda eşiniz ve çocuklarınız da devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilirler.

Devlet katkısının sınırları nelerdir? Sahip olduğunuz tüm sözleşmeler için toplam yıllık devlet katkısı miktarı, yıllık brüt asgari ücretin %25'ini geçemez. Bu durumda devlet katkısı, sözleşme başına ödenen katkı paylarının ağırlığı dikkate alınarak hesaplanır ve toplam devlet katkısı sözleşmeleriniz arasında paylaştırılır.

Devlet katkısının hak ediş süreleri nedir? 1 Ocak 2013 itibarıyla devlet katkısının hak edilmesinde kademeli bir yapı uygulanacaktır.
- En az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15'ine,
- En az 6 yıl sistemde kalanlar %35'ine,
- En az 10 yıl sistemde kalanlar %60'ına,
- 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduranlar veya vefat/maluliyet nedeniyle sistemden ayrılanlar, getirileri dahil devlet katkısının tamamına hak kazanırlar.

Devlet katkısının istisnaları var mıdır?
Kanunda devlet katkısından yararlanmak için bir istisna öngörülmüştür. Buna göre 29 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olan bir katılımcı, 29 Haziran 2012 ile 29 Haziran 2014 tarihleri arasında emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandırırsa 31 Aralık 2014 tarihine kadar devlet katkısından faydalanamaz.

Devlet katkısı hesabıma ne zaman yatırılacak?
Devlet katkısı tutarı, katkı payı ödeme tarihinizi takip eden 3 ay içinde emeklilik hesabınıza aktarılacaktır.

Bireysel Emeklilik hakkında merak ettiğiniz diğer konuları Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı sitesinden veya 0356 715 63 49'zu arayarak Temiz Sigorta Destek Hattı’ndan öğrenebilirsiniz.